משרד עו"ד רועי גולדשטיין

עורך דין צוואות וירושות בחיפה

תפקידיו השונים של עורך דין צוואות וירושות בחיפה

מעוניינים לערוך צוואה? נדרש לכם צו קיום צוואה או צו ירושה? בנושאים אלו יש לפנות אל עורך דין לצוואה שזהו תחום התמחותו. בשל משמעותה של הצוואה, יש חשיבות עליונה כי היא תנוסח באופן מקצועי על ידי עורך דין מיומן. כמו כן, הוא יוכל לטפל עבור היורשים במימוש הצוואה ולהעניק להם ייצוג משפטי במקרה שתוגש התנגדות לצוואה.

עורך דין צוואות וירושות (עורך דין צוואות בחיפה) הוא בעל מקצוע העוסק בדיני משפחה וירושה. עורך הדין מלווה את לקוחותיו במספר הליכים ושלבים שאת העיקריים שבהם נתאר מיד. לפני כן נציין, כי בדומה לתחומים רבים אחרים בדיני המשפחה והירושה, גם תחום הצוואות והירושות מחייב רגישות רבה מבחינה אנושית, לצד בקיאות מעמיקה בפן המקצועי. עורך דין צוואות וירושות בצפון צריך להכיר ולהבין היטב את המורכבות המשפחתית, ולבצע את עבודתו מתוך ראיית חשיבותם של הקשרים המשפחתיים, אשר לא פעם עומדים למבחן בעת העיסוק בעריכת צוואות וקיומן.

חשיבותה של הצוואה

מסמך הצוואה מאפשר לכם לבחור אל מי להעביר את הרכוש שלכם לאחר פטירתכם ובכך, לדאוג לביטחון ולרווחה כלכלית של הקרובים לכם, הילדים, בן הזוג, ההורים ועוד. כאשר אדם נפטר ללא צוואה, עזבונו יעבור ליורשים על פי דין וכל רצון אישי שלו באשר להורשת רכושו לא יבוא לידי ביטוי. לכן עריכת צוואה באמצעות עורך דין צוואה היא כל כך חשובה ומהותית.
לחשיבותה של הצוואה יש היבט נוסף והוא מניעת סכסוכי ירושה. כאשר כותבים צוואה ברורה ומפורטת המבהירה את כוונות המוריש, הרי שלא מותירים פתח לספקות באשר לרצונו של המנוח. כך מונעים את האפשרות לקרב משפטי עתידי בין היורשים על כל משמעויותיו.

מתי כדאי לערוך צוואה?

כל זמן הוא זמן טוב לעריכת צוואה שהרי איש מאיתנו אינו יודע מה יקרה מחר וההווה הוא הרגע להבטיח את עתידם הכלכלי של הקרובים לנו. בד בבד, ישנן סיטואציות ספציפיות בחיים בהן חיוני ביותר לערוך צוואה. כך למשל בעת הליך גירושין. על פי חוק הירושה, בני זוג נשואים יורשים זה את זו, אלא אם ישנה צוואה הקובעת אחרת.

על כן, אם אחד מהצדדים ילך לעולמו לפני שהגירושין הושלמו, הרי שבן הזוג שנותר בחיים יירש אותו. בהנחה כי בני הזוג אינם מעוניינים להוריש את רכושם לבן הזוג שממנו הם רצו להיפרד, הרי שעליהם לערוך צוואה אשר תביע את רצונם העדכני בעניין הורשת רכושם.

סוגי הצוואות השונים

 

 

כל אדם זכאי להורות עוד בחייו על האופן בו יחולק רכושו ויחולקו נכסיו (עיזבון) לאחר פטירתו. הדרך החוקית לעשות זאת היא על ידי עריכת צוואה בעלת תוקף משפטי. משמעותה של עריכת צוואה היא למעשה מתן זכות על עיזבונו של המנוח למי שזכות זו אינה מוקנית לו מכוח החוק.

על פי חוק הירושה, תשכ"ה-1965 (סעיף 40):

"אדם רשאי לצוות לאחד או לאחדים –

(1)   כל עזבונו או חלק יחסי מכל עזבונו;

(2)   נכס מנכסי עזבונו או טובת הנאה מעזבונו (בחוק זה – מנה)".

על מנת להעניק תוקף משפטי לצוואה, יש לערוך אותה באחד מהאופנים הבאים:

 1. בכתב יד: כל אדם רשאי להעלות את בקשותיו על הכתב ולהפוך אותן למחייבות לאחר פטירתו. צוואה זו תהיה בתוקף רק בכתב ידו של הנפטר, בתוספת תאריך כתיבת הצוואה וחתימת ידו.

  הסיכון בעריכת צוואה בכתב יד הוא התנגדות היורשים לאחר פטירת המוריש, בדרך כלל משום שאין עדים לצוואה ואין מידע בדבר הנסיבות שהובילו לכתיבתה ויכולות לחזק את תוקפה.

 2. באמצעות עדים: זוהי הצוואה הנפוצה ביותר, והיא יכולה להיערך גם בדפוס או בכתב ידו שלא אדם אחר זולת המצווה, אך חייבת לשאת את חתימת ידו של המצווה.

  לצוואה זו יש צורך בשני עדים אשר יאשרו בחתימתם כי הם עדים לדברים וכי המצווה הצהיר בפניהם כי זוהי צוואתו. ניתן ואף רצוי לתעד את עריכת הצוואה גם באמצעות סרט וידאו.

 3. בפני רשות: זוהי צוואה הנערכת בפני שופט, דיין או נוטריון ועל המצווה להצהיר את דבריו בפניהם לשם תוקפה המשפטי.
 4. בעל פה: צוואה בעל פה צריכה להיאמר בפני שני עדים לפחות והיא קיימת רק במשפט הישראלי. מקורותיה ב"צוואת שכיב מרע" במשפט העברי – אדם הנמצא על ערש דווי ורשאי לומר את צוואתו בפני שני עדים.

העדים אשר שמעו באוזניהם את הוראות המצווה נדרשים להעלותן על הכתב ולהפקיד את המסמך ברשם הירושות, קרוב ככל האפשר למועד בה ניתנה להם. צוואה זו תהיה בתוקף, כל עוד לא הוכנה על ידי המצווה צוואה נוספת בתוך 30 ימים ממועד עריכת הצוואה הראשונה.

מספר הוראות חשובות מתוך חוק הירושה, תשכ"ה-1965:

סעיף 41 – יורש במקום יורש:

למוריש שמורה הזכות לקבוע את סדר יורשיו, קרי לקבוע תנאים לקבלת הירושה ולהטיל מגבלות אשר יורו מתי היורש לא יהיה זכאי לירושתו. המוריש יכול לקבוע את זהות האדם שיירש את עיזבונו במידה והיורש המקורי או החוקי לא עמד בתנאים אלו (או לא היה בין החיים).

סעיף 42 – יורש אחר יורש:

הוראה זו מאפשרת למוריש להורות על השארת עיזבונו ליותר מיורש אחד אך לא יחד – לדוגמה, להוריש את כל רכושו ליורש אחד ולאחר פטירתו להוריש את מה שיוותר ממנו ליורש אחר.

בהתאם לסעיף זה בחוק, רשאי היורש הראשון לעשות בעיזבון שקיבל כבשלו מבלי להתחשב בכך שקיים יורש נוסף אחריו. היורש השני יזכה רק במה שיישאר על ידי היורש הראשון.

סעיף 43 – יורש על תנאי דוחה:

סעיף זה מאפשר למצווה לקבוע כי היורש יזכה בעיזבונו, כולו או חלקו, רק בהתקיים תנאי מסוים אשר המוריש רשאי לקבוע אותו. אם לא התקיים התנאי – לא יהיה זכאי היורש לעיזבון.

סעיף 44 – יורש על תנאי מפסיק:

סעיף זה מאפשר למצווה להורות כי במקרה של הגשת התנגדות על ידי מי מהיורשים, לא יהיה זכאי היורש שהגיש את ההתנגדות לחלקו על פי הצוואה.

עם זאת, התנגדות המוגשת על בסיס טענה לפגם בצוואה תיבחן וההתניה תיחשב ככזו הנוגדת את תקנת הציבור, בניגוד להתנגדות שמועלית שלא בתום לב.

סעיף 45 – חיובי יורש:

המצווה רשאי לחייב את היורש לעשות או להימנע מלעשות פעולות מסוימות בעיזבון שירש. אחת המטרות של סעיף זה היא פיקוח על יישום הוראת הצוואה במלואה.

סעיף 47 – מנה וחלק בעיזבון:

המצווה יכול להורות על הקצאת חלק או מנה בלבד מעיזבונו לטובת היורש וזאת בנוסף על החלק המגיע לו כחוק. אולם, אם התכוון המצווה, ואף הדגיש זאת בצוואתו, כי כוונתו היא למנה בלבד (במקום ולא בנוסף), יקבל רצונו תוקף משפטי מחייב.

סעיף 49 – יורש שנפטר לפני המוריש:

במקרה בו נפטר היורש לפני המצווה, עיזבונו ככתוב בצוואה יועבר לצאצאיו של היורש ויורשיו על פי חוק, במידה והם בין החיים.

סעיף 50 – יורש פסול ויורש שהסתלק:

היורש רשאי לוותר על חלקו בעיזבון בהודעה בכתב לבית המשפט וכמו כן, אדם שנפסל מקבלת הירושה יכול שלא להיות חלק ממנה על פי הוראת בית המשפט.

סעיף 55 – מעין צוואה  – "ידועים בציבור":

במקרים מסוימים ובמיוחד במצב שבו המנוח לא השאיר אחריו צוואה ברורה, הירושה עלולה ליפול אצל ה"ידוע בציבור" של המנוח, וזאת בהתקיים שלושה תנאים מצטברים: קיום חיי משפחה משותפים; ניהול משק בית משותף; היעדר קשר נישואין בין בני הזוג)  ובתנאי שמי מבני הזוג לא נשוי לאדם אחר).

ליווי של עורך דין צוואות וירושות בחיפה

כאמור, עורך דין צוואות וירושות בחיפה עשוי ללוות את לקוחותיו בהליכים שונים של צוואות וירושות, כפי שניתן לראות בדוגמאות הבאות:

 • עריכת צוואה
  צוואה מאפשרת לאדם להוריש את הונו ונכסיו כראות עינו וכמיטב הבנתו, בניגוד לחלוקה הקבועה והכוללנית של חוק הירושה. לדוגמה, ניתן לקבוע שעם פטירתו של האדם יועבר כל העיזבון לידי בן זוגו הנותר, במקום חלוקתו שווה בשווה עם הצאצאים. את עריכת הצוואה חשוב לבצע באופן מושכל ממספר סיבות.

  ראשית, יש לערכה כך שתקטין למינימום את האפשרות של אדם זה או אחר להתנגד לה בעתיד.

  שנית, לשון הצוואה צריכה להיות מנוסחת באופן צופה פני עתיד, תוך שאיפה להקטין למינימום את החיכוכים, הבעיות או המשברים בתא המשפחתי.

  שלישית, יש לתת מענה לסוגיות מורכבות כגון מיסוי או יורשים צעירים, ובמידת הצורך למנות נאמן לעיזבון, וישנם היבטים נוספים שראוי להתחשב בהם.

  על כן, חשוב לערוך את הצוואה באמצעות עורך דין צוואות בחיפה, כזה שהנו בעל ניסיון רב, אשר יידע לחזות את הקשיים העלולים להיווצר בהיבט המשפטי והמשפחתי, למנוע שגיאות וטעויות, ולתת מענה מיטבי לכל סוגיה ומורכבות.

 • בקשה לצו קיום צוואה/ירושה
  עורך דין צוואות בחיפה מלווה את לקוחותיו בעת הגשת בקשות לצו קיום צוואה או לצו ירושה, המוצא על ידי הרשם לענייני ירושה.

  מדובר בהליך שיכול להתבצע באופן מקוון או על ידי הגעה פיזית אל משרדי הרשם, הכרוך במילוי טופס ייעודי ובהמצאת מסמכים נדרשים כגון: אישור הודעות ליורשים אחרים, תעודת פטירה, תשלום אגרות, הסתלקות מירושה וכיוצא בזאת. עורך דין צוואות בחיפה מסביר ללקוחותיו אודות ההליך הצפוי, מנחה ומסייע להם בהמצאת המסמכים הדרושים ובהגשת הבקשה.

  יש לציין כי הגשה נכונה של עורך דין צוואות וירושות בצפון בהתאם לכללים והדרישות, תמנע סחבת ועיכובים מיותרים בהוצאת הצו. במידה שהוגשו התנגדויות לבקשה, עובר הטיפול בתיק לידיו של בית משפט לענייני משפחה.

  במקרה כזה, עורך דין צוואות בחיפה יוכל לייצג את לקוחותיו כנגד הטוענים, ולהראות כי טענותיהם בדבר פגמים בצוואה או בדרך עריכתה, אינן נכונות.

מלבד האמור לעיל, עורך דין צוואות בחיפה עשוי ללוות את לקוחותיו בעניינים נוספים, למשל בכל הקשור להגשת התנגדות לצו קיום צוואה/ירושה והצגת הטענות בבית המשפט, טיפול בענייניהם של ידועים בציבור, ייעוץ בסוגיות מיסוי, עורך דין ירושה ועוד.

צוואה בפני עדים- להימנע מסכסוכים בתוך המשפחה

 • עריכת צוואה זו מאפשרת למצווה לפרוש את רצונותיו בחופשיות
 • זהו הליך מהיר יחסית המאפשר למצווה לבטא את רצונותיו האחרונים ביעילות
 • צוואה שכזו מקטינה את האפשרות למאבק משפטי בין בני המשפחה והיורשים

צוואה בפני עדים

סעיף 20 לחוק הירושה מעניק לכל אדם את האפשרות לערוך צוואה הנערכת בפני עדים  – זוהי צוואה אשר נערכת במעמד שני אנשים, שהמצווה קבע כי הם העדים לצוואתו. נוכחות שני העדים מבטיחה את אמיתות ואמינות הצוואה וכן את העובדה כי היא נערכה מרצונו החופשי של המצווה, והם אינם חייבים לדעת את תוכן הצוואה אלא רק להעיד על עריכת הצוואה עצמה.

מי יכול לשמש כעד לצוואה שכזו?

על העדים לעמוד בתנאם הבאים: חייב להיות בגיר (מעל גיל 18); לא הוכרז כפסול דין; העד או בן/בת זוגו לא נהנים מן הצוואה, קרי המצווה לא ציווה להם דבר במסגרת הצוואה הזו. במקרה שהמצווה כן ציווה דבר מה למי מהעדים או לבן/בת זוגו – הצוואה בטלה.

מדוע לערוך צוואה בפני עדים?

חשוב לזכור כי בית המשפט שואף להביא לידי מימוש את רצונו של המצווה, ועל כן לצוואה הנערכת בפני עדים יש יתרון על פני דרכים אחרות לעריכת צוואה משום שניתן יהיה להוכיח ביתר קלות את רצון המצווה ואת העובדה כי הצוואה ניתנה מרצונו החופשי של המצווה ובדעה צלולה.

מקרים יוצאי דופן בהליך המשפטי- טעוני פרשנות

עם זאת, קיימים מקרים בהם אפשר שייטען כי נוכחות העדים למעשה השיתה לחץ על המצווה לפעול כרצונם או לשנות את סעיפי הצוואה בהתאם לבקשתם ובניגוד לרצונו. משום כך חשוב בכל מקרה להיעזר בשירותיו של עורך דין צוואות בחיפה או עורך דין לענייני משפחה בצפון המתמחה בדיני צוואות וירושות ובקיא ברזי החוק והפסיקה בתחום המשפט האישי וצוואות. כך תבטיחו כי רצונו האחרון של המצווה הוא זה אשר יבוא לידי מימוש לאחר אריכות ימיו של המצווה.

לפרטים נוספים בנושא, הנכם מוזמנים לפנות אל משרד עורכי הדין רועי גולדשטיין שהנו עורך דין צוואות בחיפה, לטלפון 04-6440444.

יובהר, כי אין במידע כאמור לעיל, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי.